Bezoekersvoorwaarden

Rondleidingen annuleren

Wanneer u onverhoopt uw reservering moet annuleren stuurt u dan een bericht hiervan naar secretariaat@shmdc.nl.      

De kosten van een annulering tot 14 dagen voor de bezoekdatum bedragen € 25,00 administratiekosten  

Bij annulering binnen 14 dagen voor bezoek berekenen wij u de kosten voor de rondleider(s) plus € 25,00 administratiekosten. Wilt u in dit geval ons hiervan telefonisch en schriftelijk op de hoogte brengen? Ons telefoonnummer is 023 528 5704.   

Bij no-show, u komt zonder schriftelijk afmeldbericht niet naar het museum, ontvangt u een factuur voor de totale kosten van uw reservering plus € 25,00 administratiekosten.   

 

1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Bezoekers van het Museum. 

1.2. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle natuurlijke personen en/of rechtspersonen die door de Stichting in het kader van haar doelstelling worden ingeschakeld. 

1.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

2. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

de Stichting:

de Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius te Cruquius, in de gemeente Haarlemmermeer, waaronder inbegrepen Cruquius Museum te Cruquius, Meer-Historie (Witte Boerderij) en Historisch Museum te Hoofddorp, die krachtens haar doelstelling de historie van het ontstaan van de Haarlemmermeer, de manieren van droogmaking en de geschiedenis tot op heden conserveren en uitdragen.

Museum:

de voor het publiek opengestelde ruimten in en rondom de gebouwen van zowel Het Cruquius Museum alsook het Historisch Museum en de Witte Boerderij in de Haarlemmermeer. 

Bezoeker:

een ieder die, met of zonder een geldig Toegangsbewijs, het Museum betreedt, zowel voor regulier bezoek als deelname aan een activiteit binnen en buiten reguliere openingstijden. 

Entreeticket:

een ticket dat Bezoeker tijdens reguliere openingstijden de toegang verschaft tot de expositieruimten in het Museum.

Toegangsbewijs: 

een entreeticket (al dan niet gekocht met een kortingskaart) of een daarmee vergelijkbaar bewijs (zoals een schriftelijke uitnodiging, voucher, jaarpas), dat de toegang verschaft tot (nader aangeduide) ruimte(n) in het Museum.

Goederen:

alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldwaarden en geldwaardige papieren.

3. Toegang Museum

3.1. Bezoeker is uitsluitend op vertoon van een geldig Toegangsbewijs gerechtigd de tentoonstellingsruimten van het Museum te betreden.

3.2. Bezoeker wordt de (verdere) toegang tot het Museum ontzegd indien blijkt dat:

het Toegangsbewijs niet is verstrekt door de Stichting of een daartoe door de Stichting bevoegd verklaarde instantie;

Bezoeker klaarblijkelijk onder invloed van alcoholhoudende drank, verdovende middelen of daarmee gelijkgestelde stoffen verkeert;

Bezoeker klaarblijkelijk de orde verstoort of de intentie heeft om de orde te verstoren;

Bezoeker met blote voeten en/of ontbloot bovenlichaam het Museum wenst te betreden.

3.3. Een vooraf gekocht Entreeticket wordt ongeldig door het enkele verloop van de op het Entreeticket vermelde datum en/of tijd.

3.4. De Stichting is gerechtigd de reguliere openingstijden aan te passen aan incidentele oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbowet) of, in het geval van een calamiteit, aan een door de Stichting noodzakelijk geachte, gehele of gedeeltelijke ontruiming van het Museum of in het geval

3.5. In het Museum kan sprake zijn van toegangscontrole van Bezoeker en zijn bagage. In dit verband kan Bezoeker worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan visitatie van tassen en dergelijke door of namens de medewerkers van de Stichting. Bezoeker die zijn medewerking aan visitatie weigert, kan de toegang tot het Museum worden ontzegd en heeft geen recht op restitutie.

3.6. De volgende voorwerpen mogen niet in het Museum worden meegenomen:

geweren, vuur- en schietwapens: ieder voorwerp waarmee een projectiel kan worden afgeschoten of letsel of zaakschade kan worden toegebracht, of dat daarvoor lijkt te kunnen worden gebruikt;

puntige en/of scherpe wapens en scherpe voorwerpen: voorwerpen met punten of snijranden waarmee letsel of zaakschade kan worden toegebracht;

stompe voorwerpen waarmee letsel kan worden toegebracht;

ontplofbare en ontvlambare stoffen;

chemische en toxische stoffen.

3.7. Wanneer deze voorwerpen bij de toegangscontrole worden aangetroffen, worden zij in beslag genomen. Indien Bezoeker de voor inbeslagname vatbare goederen niet wenst af te geven, wordt de toegang tot het Museum ontzegd.

3.8. Voorwerpen die bij de toegangscontrole worden aangetroffen en onder een wettelijk verbod vallen, zullen aan de politie worden overgedragen. Bezoeker die deze voorwerpen voorhanden heeft, kan worden aangehouden en aan de politie worden overgedragen.

3.9. Om redenen van beveiliging dient Bezoeker identificeerbaar te zijn. Een Bezoeker van wie het gezicht niet zichtbaar is en die bij de toegangscontrole zijn gezicht weigert te tonen, wordt de toegang tot het Museum ontzegd.

3.10. Het Museum is niet toegankelijk voor skaters.

4. Verblijf in het Museum

4.1. Het verblijf van Bezoeker in het Museum is voor eigen rekening en risico.

4.2. Bezoeker is verplicht zich te houden aan deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en aan de aanwijzingen en instructies die worden gegeven door, als zodanig herkenbare, medewerkers van de Stichting. Indien naar het oordeel van de medewerkers van de Stichting een Bezoeker op enigerlei wijze in strijd handelt met deze Bezoekersvoorwaarden of gegeven aanwijzingen en instructies, kan hem of haar de verdere toegang tot het Museum worden ontzegd zonder dat de Stichting tot vergoeding van enige schade of tot restitutie zal zijn gehouden. Wanneer Bezoeker herhaaldelijk bepalingen in de Algemene Bezoekersvoorwaarden of door de medewerkers gegeven aanwijzingen en instructies overtreedt, kan de Stichting hem/haar de toegang tot het Museum voor bepaalde tijd ontzeggen. Het besluit tot ontzegging van de toegang wordt Bezoeker onverwijld bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk.

4.3. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen het Museum uitsluitend onder begeleiding bezoeken.

4.4. Tassen van een formaat kleiner dan of gelijk aan A4 mogen worden meegenomen in het Museum. Alle overige voorwerpen niet. De Stichting behoudt zich het recht voor om te weigeren voorwerpen in de garderobe te bewaren. Alle wagens (kinderwagens, buggies en invalidewagens) kunnen aan visitatie worden onderworpen.

4.5. Bezoeker is aansprakelijk voor iedere beschadiging die hij/zij aanricht.

4.6. Op verschillende plaatsen is cameratoezicht in het Museum. Camerabeelden worden conform de wettelijke bepalingen (Wet Bescherming Persoonsgegevens) bewaard en worden zo nodig aan de politie ter beschikking gesteld.

4.7. De Stichting is gerechtigd Bezoeker die tijdens een of meer vorige bezoeken aan het museum c.q. aan andere musea een voorwerp door schuld, grove schuld en/of opzet heeft beschadigd, of wanneer op andere wijze de vrees voor beschadiging door Bezoeker wordt gewettigd, de toegang tot het Museum voor bepaalde tijd te ontzeggen. De Stichting kan in ieder geval deze Bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de maatregelen als genoemd in 4.2. Het besluit tot ontzegging van de toegang wordt Bezoeker onverwijld bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk.

4.8. In geval van calamiteiten, bijvoorbeeld de plotselinge verdwijning van een museumvoorwerp, een terroristische aanslag of geweld van een andere orde, is de Stichting gerechtigd de deuren te sluiten en aanwezige Bezoekers vervolgens één voor één naar buiten te leiden. Bezoeker kan alsdan worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan visitatie door of namens de medewerkers van de Stichting van tassen en andere voorwerpen. Bezoeker die zijn medewerking aan visitatie weigert zal worden verzocht om overlegging van een identiteitsbewijs alvorens hij het museum verlaat.

4.9. De Stichting laat regelmatig foto- en filmreportages maken in het Museum. Dit materiaal kan worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden op de website, in folders enz. Met het betreden van het Museum verklaart Bezoeker akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. Indien Bezoeker bezwaar heeft tegen openbaarmaking van beeldmateriaal waarop hij/zij herkenbaar is, dan kan dit bij De Stichting kenbaar worden gemaakt. De Stichting zal zich dan inspannen om publicatie van het materiaal te voorkomen.

5. Huisregels

5.1. Bezoeker zal in het Museum:

andere bezoekers niet hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door hen langdurig het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren of door het veroorzaken van geluidsoverlast, bijvoorbeeld door gebruik van de Audiotour zonder oortelefoons;

geen goederen van welke aard dan ook aan derden te koop aanbieden, dan wel kosteloos verschaffen; 

geen (huis-)dieren meenemen, met uitzondering van hulphonden;

niet roken;

geen eten of drinken nuttigen, uitgezonderd in het Theehuis, op het voorplein en de tuinen rondom het Museum; een en ander onverminderd de verplichting tot het nuttigen van een consumptie in het Theehuis; drink- en etenswaren alsmede flesjes drinken mogen niet worden meegenomen in de expositieruimten of filmzaal;

geen foto-, video- en filmopnamen maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur en/of statieven (waaronder ‘selfie sticks’) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van de Stichting;

niet tekenen of schilderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting. Bezoeker kan zich hiervoor wenden tot de Servicebalie.

5.2. Ouders, docenten en andere begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarigen, individuen of groepen.

5.3. Voor basisscholen geldt dat per groep van 16 leerlingen minimaal één begeleider aanwezig moet zijn indien er een rondleiding of museumles wordt gevolgd. Bij zelfstandig groepsbezoek is het minimum 2 begeleiders per 16 leerlingen. Voor middelbare scholen dient per groep van 16 leerlingen minimaal één begeleider aanwezig te zijn. De Stichting behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren aan groepen die niet voldoen aan deze normen.

5.4. Bij rondleidingen geldt een maximum van 16 personen per Museumrondleider en van 20 personen per externe rondleider.

5.5. Onverlet het bepaalde in 5.1g mogen in het Museum gemaakte foto’s, video- en/of filmopnamen slechts voor commerciële doeleinden worden gebruikt na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hiervoor van de Stichting, in welk geval de toepasselijke tarievenlijst gehanteerd zal worden.

6. Draadloos internet (WIFI) en publiekscomputers

De Stichting stelt gratis WiFi voor haar bezoekers beschikbaar voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Op de aanwezige publiekscomputers kan beperkt gebruik worden gemaakt van internet.
Het gebruik van WIFI en/of de aanwezige publiekscomputers is aan de volgende voorwaarden gebonden:

  • Medewerkers bieden geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding op apparaten van derden.
  • Er is geen vaste limiet gesteld op de hoeveelheid data die mag worden verstuurd en ontvangen. De stichting kan ingrijpen als er significant meer dataverkeer wordt gebruikt dan het gemiddelde.
  • De Stichting houdt zich het recht voor om het (draadloos) netwerk voor één of meerdere gebruikers op ieder gegeven moment te ontzeggen, te blokkeren of te deactiveren vanwege onderhoud of wanneer iemand naar het oordeel van de Stichting in strijd handelt met deze voorwaarden of naar de mening van de Stichting een andere reden bestaat.
  • De Stichting accepteert geen aansprakelijkheid ten aanzien van veranderingen die gemaakt worden aan de instellingen van of bestanden op uw apparatuur.
  • De signaalsterkte van de WiFi is niet overal even sterk. Een probleemloze verbinding wordt daarom niet gegarandeerd.
  • Met betrekking to het gebruik van publiekscomputers kunnen medewerkers u vragen (tijdelijk) plaats te maken voor anderen wanneer de situatie hierom vraagt.
  • De Stichting neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie die door de gebruiker geplaatst wordt op het internet. De inhoud en strekking van de tekst en afbeeldingen mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend, c.q. onoorbaar zijn.
  • De gebruiker verplicht zicht te houden aan de letter van de wet aangaande auteursrechten. U mag niets naar het internet uploaden waarvan u niet zeker bent dat u de auteursrechten bezit. Het illegaal downloaden van bestanden (bijv. software, video, audio (muziek)) is niet toegestaan. Hiertoe is dan ook het gebruik van Bittorrent en soort gelijke programma's geblokkeerd.
  • Het wordt de gebruiker strikt verboden via het netwerk opruiende boodschappen te ventileren, aan te zetten tot geweld, criminele activiteiten en/of andere malafide praktijken te ontplooien. Bij ontdekking hiervan zal aangifte worden gedaan.
  • De gebruiker verklaart de Stichting nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van het internet, netwerk en/of verlies van data of verlies van inkomsten door technische of andere storingen.

7. Kluisjes / lockers

7.1. Het gebruik van de kluisjes is op eigen risico.

7.2. De Stichting is kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vermissing of beschadiging van goederen. De gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de in het kluisje opgeborgen voorwerpen.

7.3. Aan het einde van elke dag worden de kluisjes geopend en gecontroleerd. De eventueel nog aanwezige voorwerpen worden behandeld als zijnde “Gevonden Voorwerpen”.

7.4. Het is verboden voorwerpen in het kluisje te bewaren en/of op te slaan die gevaar en/of overlast kunnen veroorzaken.

8. Restitutie

6.1. De Stichting is niet verplicht de kosten van een niet gebruikt Entreeticket, alsook E-ticket met datum, te vergoeden. Via Global Support helpdesk op de E-ticket verkoopomgeving kan men eenmalig de datum van gekochte E-tickets veranderen.

6.2. De hierna volgende omstandigheden leiden nimmer tot enige verplichting tot restitutie van betaalde gelden of overige schadevergoeding door de Stichting aan Bezoeker:

het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van Museum;

het niet in werking zijn van één of meerdere machines;

het gedeeltelijk gesloten zijn van het Museum, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen of onderhoud aan de machines en onderhoud aan het monument;

een aanpassing van de reguliere openingstijd in verband met oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening of, in geval van een calamiteit, een door de Stichting noodzakelijk geachte gehele of gedeeltelijke ontruiming van het Museum;

overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag (daaronder begrepen molest), diefstal;

schade veroorzaakt door andere bezoekers;

overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;

overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het Museum;

ontzegging van de toegang tot het Museum;

verlies van het Toegangsbewijs/Entreeticket.

9. Aansprakelijkheid

7.1. De Stichting is uitsluitend aansprakelijk voor schade die Bezoeker lijdt die een rechtstreeks gevolg is van grove schuld of opzet van de Stichting. De aanspraak is in ieder geval beperkt tot het laagste van de volgende twee bedragen:

het door de verzekeraar van het Museum aan de Stichting ter zake van dat individuele schadegeval uitgekeerde bedrag; of

de ter zake van de schade door een derde aan de Stichting uitgekeerde vergoeding ter zake van dat individuele schadegeval.

In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van de Stichting in geen geval meer bedragen dan de onder 7.1a of 7.1b beschreven schadevergoedingsregeling.

7.2. Aansprakelijkheid van de Stichting voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst c.q. loon, gemiste besparingen etc., is te allen tijde uitgesloten.

10. Overmacht

8.1. Als overmacht voor de Stichting, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming de Stichting niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door de Stichting zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

8.2. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan de Stichting gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemden.

11. Gevonden voorwerpen

9.1. Door Bezoeker in het Museum gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven hetzij bij een medewerker, dan wel bij één van de kassabalies van de Stichting .

9.2. De Stichting zal gevonden voorwerpen in bewaring nemen en, in het geval van waardevolle voorwerpen, deze overdragen aan de politie in Haarlemmermeer. In geval de vermeende eigenaar van een gevonden voorwerp zich meldt heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar zich deugdelijk te kunnen legitimeren. Bij twijfel aan de zijde van de Stichting over de status van de vermeende eigenaar, is de Stichting gerechtigd een eigendomsbewijs te verlangen.

9.3. De Stichting behoudt zich het recht voor gevonden voorwerpen die na drie maanden niet zijn afgehaald, te vernietigen.

12. Klachtenregeling

In geval van klachten kan de bezoeker deze kenbaar maken door het sturen van een email aan info@shmdc.nl of dit melden bij één van de kassabalies.

13. Overige voorwaarden en toepasselijk recht

De toepasselijkheid van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere contractuele voorwaarden en/of regelingen van de Stichting , zoals van tijd tot tijd gepubliceerd op haarlemmermeermuseum.nl.

Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen Bezoeker en De Stichting is Nederlands recht van toepassing.

Deze Bezoekersvoorwaarden zijn vastgesteld door de Directie.

De Directie van de Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius,

Mw. E. van Melis  
Directeur - bestuurder