Fiscale voordelen van de Geefwet

Schenkingen zijn onder bepaalde omstandigheden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting van de schenker. De wet stelt een aantal voorwaarden, zowel aan de hoogte van de gift als aan de begiftigde. Haarlemmermeermuseum De Cruquius is een Algemeen Nut Beogende Instelling die is aangemerkt als culturele instelling (culturele ANBI) en is door de fiscus geheel vrijgesteld van schenkings- en successierecht. Er hoeft door het museum over uw gift dus géén belasting te worden betaald.

De Geefwet

Sinds 1 januari 2012 is de Geefwet van kracht. Het doel van de overheid is om particulieren en bedrijven een extra stimulans te geven om aan cultuur te schenken. 

Extra aftrek door de multiplier (25%)

De meest opvallende fiscale maatregel is dat de schenker de gift bij de belastingaangifte mag verhogen met 25% en daardoor belastingvoordeel geniet over een hoger bedrag dan de oorspronkelijke gift. Met andere woorden: de belastingdienst accepteert dat u een kwart meer aftrekt in uw Box 1 inkomen, dan u eigenlijk heeft geschonken. Méér schenken kost u dus minder omdat de overheid een stuk meebetaalt. Deze extra aftrek geldt voor alle giften aan een culturele ANBI, dus zowel de eenmalige als de periodieke giften, voor een maximum aan schenkingen van € 5.000 per jaar. Het betekent dat u maximaal € 1.250 per jaar extra in aftrek kan brengen. Indien u meer dan € 5.000 per jaar aan culturele instellingen schenkt, dan is ook dit extra bedrag nog steeds aftrekbaar, maar dan zonder multiplier. Er zijn wel enkele criteria, die we hieronder zullen toelichten.

Voorwaarden

De voordelen van de Geefwet, zoals de verhoogde giftenaftrek voor een gift aan Haarlemmermeermuseum De Cruquius (culturele ANBI), gelden voor alle belastingplichtigen. Voor alle giften geldt dat zij met schriftelijke bewijzen moeten kunnen worden gestaafd. De hoogte van de giftenaftrek is afhankelijk van de hoogte van het inkomen, de hoogte van de gift en van de vraag of het een eenmalige of periodieke gift betreft.

Het verschil tussen een periodieke gift en een eenmalige gift

Eenmalige gift
Een eenmalige gift is een gift die in een jaar wordt gedaan. Deze eenmalige giften zijn beperkt aftrekbaar, want onderworpen aan een aftrekdrempel en aftrekplafond. De aftrekdrempel betekent dat uw giften samen hoger dan €60 én hoger dan 1% van het verzamelinkomen moeten zijn. Het aftrekplafond betekent dat de giften tot maximaal 10% van dat verzamelinkomen in aftrek kunnen worden gebracht. Het Verzamelinkomen is het totale inkomen in de boxen 1, 2 en 3. De aftrek vindt plaats van het box 1 inkomen.

Stel dat het verzamelinkomen € 60.000 is en er wordt een eenmalige gift gedaan van €1.000. De gift wordt voor de berekening van de aftrek in aanmerking genomen voor 125% is € 1.250. De drempel is 1% van € 60.000 (is € 600), dus daar zit de gift boven. Het plafond is 10% van €60.000 (is €6000) plus de extra aftrek van 25% (€ 250) is € 6.250, dus daar blijft de gift onder.

Periodieke gift
Periodieke giften zijn giften die in de vorm van een vaste en gelijkmatige periodieke uitkering worden voldaan. Voor deze periodieke giften geldt geen 1%-drempel en geen aftrekplafond. De wet stelt wel als voorwaarde dat er een Schenkingsovereenkomst wordt gesloten die de verplichting inhoudt om gedurende vijf jaar (of meer) jaarlijks een vast bedrag te schenken. Periodieke giften zijn aftrekbaar van uw box 1 inkomen, ongeacht de hoogte van de gift.
Het grote verschil tussen een periodieke gift en een eenmalige gift is gelegen in de giftenaftrek. Bij een eenmalige gift gelden een aftrekdrempel en -plafond. Deze gelden niet bij een periodieke gift.

In beide gevallen wordt de verhoging van 25% toegepast over een gift/giften van maximaal €5.000. Uiteraard zijn hogere giften ook aftrekbaar, maar dan zonder de multiplier. Dit betekent dat bij een gift van € 6.000 de verhoging € 1.250 bedraagt (namelijk 25% van 5000). Totaal is in dat geval aftrekbaar € 7.250.

De Geefwet voor bedrijven

De geefwet maakt het ook voor bedrijven aantrekkelijk om te schenken, want ook hier geldt de multiplier-regeling. Een bedrijf mag een gift sinds 2012 zelfs 150% in aftrek brengen voor de vennootschapsbelasting. Ook hier geldt dat deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5.000 per jaar van de aan culturele instellingen gedane giften. Hierbij is overigens geen schenkingsovereenkomst nodig.